Διοργανωτές

                                    

                                          

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας.

Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το πιο παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836.

Το ΕΜΠ είναι σήμερα, ως εκ της φυσικής και νομικής δομής του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Μέσω της αδιάσπαστης ενότητας των σπουδών και της έρευνας, έχει ως πρωτεύουσα θεσμική συνιστώσα της αποστολής του την παροχή ανώτατης παιδείας διακεκριμένης ποιότητας και την προαγωγή των επιστημών και της τεχνολογίας.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας.

Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Πολιτισμό.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Η γεωγραφική του θέση στα όρια της πόλης της Πάτρας επιτρέπει την επαφή του με έναν πλούσιο φυσικό περίγυρο και την πολύπλευρη συμβολή του στην άνθηση της ευρύτερης περιοχής.

 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει εγκαταστάσεις στο Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, και τα Τρίκαλα. Στα 31 χρόνια λειτουργίας του κατέλαβε μια σημαντική θέση στον ελληνικό και διεθνή χάρτη της επιστημονικής έρευνας.

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 1983. Η αποστολή του περιλαμβάνει την εκπαίδευση με 13 προπτυχιακά και 15 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Οι επιστημονικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι αυτοί των Μηχανικών και της Τεχνολογίας, των Εφαρμοσμένων Επιστημών, της Γεωπονίας και Διατροφής, των Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, και τέλος της Διοίκησης και Οικονομίας, συμβάλλοντας άμεσα στην περιφερειακή και ευρύτερη ανάπτυξη, μέσω της διά βίου μάθησης, της μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας και της αξιοποίησης των ερευνητικών και των τεχνολογικών επιτευγμάτων στη βιομηχανία.


Το ΤΕΙ Κρήτης έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, που αντανακλάται στις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά και στην επιτυχία σε ανάληψη και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το κατατάσσει σε κορυφαία θέση ανάμεσα στα ΤΕΙ, και εξαιρετικά ανταγωνιστικό ανάμεσα σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

www.certh.gr www.ntua.gr www.forth.gr  www.upatras.gr  www.uth.gr  www.teicrete.grΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".